Misija

Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju apvienības “Onkoalianse” misija ir apvienot un koordinēt onkoloģijas pacientu aizstāvības organizācijas, pārstāvot onkoloģijas pacientu intereses un tiesības nacionālā un starptautiskā līmenī.

Vērtības

CENTRĀ – PACIENTS

Pacients vienmēr ir pirmajā vietā. Mēs darām visu, lai pacients visā savā slimības ceļā tiktu cienīts – saņemtu gan pienācīgu uzmanību un nepieciešamo informāciju, gan atbilstošu ārstēšanu un atbalstu, kas palīdzētu izveseļoties, pagarinātu dzīvildzi un novērstu priekšlaicīgu mirstību, nodrošinātu nepieciešamo rehabilitāciju vai neierobežotu paliatīvo aprūpi.

ZINĀTNISKĀ PIEEJA

Mēs savā darbībā balstāmies uz pierādījumos balstītiem faktiem un datiem. Ar to saprotot zinātnisko pētījumu, drošticamu informācijas avotu un atzītu starptautisku profesionālo organizāciju informācijas izmantojumu pacientu interešu aizstāvībā un izglītošanā.

LĪDZTIESĪBA

Visiem onkoloģijas pacientiem, neatkarīgi no audzēja lokalizācijas un stadijas, jānodrošina vienāda pieejamība gan diagnostiskiem izmeklējumiem, gan modernai terapijai, rehabilitācijai un citiem aprūpes risinājumiem.