Darbības virzieni

Onkoloģijas pacientu organizāciju veiktspējas, potenciāla un neatkarības stiprināšana, sniedzot atbalsta rīkus un instrumentus uz pierādījumiem balstītas pacientu aizstāvības attīstībai Latvijā.

Latvijas onkoloģijas pacientu organizāciju un to interešu pārstāvība nacionālajās un starptautiskajās organizācijās un lēmējinstitūcijās, iesaiste nacionālās un Eiropas Savienības veselības un sociālās politikas veidošanā.

Līdzdalība Latvijas onkoloģijas nozares veselības un sociālās politikas, kopējās sistēmas un finansējuma ilgtspējīgas attīstības un pilnveides veicināšanā.

Pacientu un ar viņiem saistīto cilvēku izglītošana par onkoloģisko slimību, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas procesu, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām.

Sabiedrības informēšana un tās izpratnes veicināšana par onkoloģisko slimību riska faktoriem, savlaicīgas diagnostikas nepieciešamību.